CHÂN CHỐNG ROMOOC

Xem chi tiết

Chân chống romooc là thiệt bị công nghiệp dùng cho xe romooc có tác dụng chống trụ cho xe khi xe không hoạt động hoặc khi xe nâng lấy hoặc xuất hàng từ thùng container.