THIẾT BỊ HỖ TRỢ XE NÂNG XẾP, DỠ HÀNG

Xem chi tiết

Thiết bị hỗ trợ xe nâng xếp, dỡ hàng trên container. Khi hoạt động lưu giữ và chuyên chở hàng hàng từ kho này sang kho khác hoặc từ cảng vào kho lưu trữ chúng ta cần có một thiết bị bổ trợ.